Nezařazené

Co je to SINK a SOURCE u digitálních výstupů

Tranzistorové digitální výstupy na základní jednotce PLC i na rozšiřujících modulech se dodávají v zapojení SINK nebo SOURCE. Co to znamená?

Tranzistorový modul je vždy stejný. Svorky pro výstupy ale nejsou vyvedeny dvě pro každý výstup. Vždy skupina 2 nebo 4 výstupů sdílí jednu společnou svorku C. Například Y0 a Y1 sdílejí C0, Y8 až Y11 sdílí C8.

A zapojení každé skupiny je potom následující:

HMI P5 a TCP porty

HMI P5 komunikují přes TCP porty 5001 (vzdálená konfigurace) a 9000 (nahrání nového programu z FvDesigner).

FBs-CBES a kompatibilita se základními jednotkami

  Dobrý den,

Zopakoval jsem zkoušky s kombinacemi:

 • PLC >= 2016 a FBs-CBE … OK
 • PLC < 2016 a FBs-CBE … OK
 • PLC >= 2016 a FBs-CBES … OK
 • PLC < 2016 a FBs-CBES … NEFUNGUJE

Zároveň platí, že verze OS musí být >= v4.51. U PLC vyrobených před rokem 2016 to nelze změnit ani aktualizací OS v PLC. U PLC s rokem výroby  >= 2016 lze aktualizací OS zprovoznit FBs-CBES.

Poznat, zda-li PLC bude fungovat s FBs-CBES lze poznat z prvního znaku sériového čísla:

 • Písmeno G, H, I, .. atd … ANO
 • Číslo nebo písmena A až F … NE

Nastavení FBs-1LC

Tento modul umožňuje připojit snímač jednoho vážícího zařízení. Výstupní naměřená hodnota má rozlišení 16 bitů včetně znaménka.

Modul se připojuje podle následujícího schématu:

Nastavení modulu v PLC

Nastavení FBs-1LC se vyvolá ve WinproLadderu volbou Project -> IO Configuration.  Ve zobrazeném nastavovacím okně se zvolí položka LC Configuration.

Zde se nastavuje:

·         Tabulka konfiguračních registrů (zde R100 až R104). Tyto registry obsahují konfiguraci modulu a měly by být uloženy v retentive registrech aby se konfigurace neztratila při vypnutí zařízení.

·         Tabulka čtecích a kontrolních registrů (zde R0 až R15). Tyto registry obsahují mimo jiné kalibrační údaje a tak by také měly být uloženy v retentive registrech.

·         Tabulka pracovních registrů (zde D0 až D8). Toto jsou pracovní registry využívané pro výpočty související s měřením.

·         Dále se zde nastuje citlivost modulu, vzorkovací rychlost měření a průměrování měřených hodnot.

Po nastavení by měl stav odpovídat následujícímu obrázku:

·         R0 – Změřená kalibrovaná hodnota. 32768 protože modul není ještě zkalibrován

·         R1- Výstupní (RAW) hodnota převodníku

·         R5 – Má nastaven bit 1 – překročení rozsahu

Kalibrace nuly

Pro kalibraci nuly nastavíme v registru R3 bit 0 (hodnota 1)

·         R1- Výstupní (RAW) hodnota převodníku obsahuje hodnotu 0.

Kalibrace váhy

·         Nejprve nastavíme do registru R3 hodnotu 0. Tím se zruší kalibrace nuly.

·         Potom zatížíme váhu kalibračním závažím.

·         Do registru R2 zapíšeme váhu kalibračního závaží (maximálně 32767).

·         V registru R3 nastavíme bit 1 (hodnota 2).

·         Registr R0 obsahuje hodnotu 1000 (interpretace zda se jedná 10,100 nebo 1000 kg závisí na naší volbě).

·         Registr R1 obsahuje 604 což je RAW hodnota s odečteným nulováním.

·         Pro ukončení kalibrace nastavíme registr R3 na nulu. Modul je tím připraven k měření.

Automatické nulování

Pokud dochází k driftování kolem nulové hodnoty můžeme využít automatické nulování.

Váha při nulové zátěži může ukazovat nenulovou hmotnost:

Do registru R4 nastavíme hodnotu pro automatické nulování:

·         Pokud je změřená hodnota menší než hodnota registru R4 provede se automatické nulování a modul vrací hodnotu 0.

·         Automatické nulování se vypne zápisem 0 do registru R4.

Provozní nulování

Uvedený postup nulování se nehodí pro provozní nulování, protože při nulování může dojde ke změně rozdílu mezi nulovou a kalibrační váhou. Tím pádem se muže změnit rozsah váhy a je potřeba provést i kalibraci závažím.

Provozní nulování a funkci tara je proto vhodnější zajistit přepočtem pomocí programu v PLC.

Další informace

Další informace osahuje manuál k modulu:
https://www.seapraha.cz/wp-content/uploads/2017/09/FBs_1LC_Manual_en.pdf

 

Odeslání libovolného řetězce dat přes sériový port (CLINK MD1)

Úkol

Odeslat každou 1 vteřinu řetězec ‚ABC<CR>‚ přes Port 2 rychlostí 9600 8N1

Řešení

Dokumentace

Nastavení FAC-FBS-CBEH z PLC

 1. Vycházíme z PLC v továrním nastavení a z CBEH v továrním nastavení.
 2. Příprava – Pomocí Status Page si zobrazte registry dle obrázku.
Pages: 1 2

Zapojení RS485 konektoru integrovaného do hlavních jednotek B1/B1z

U hlavních jednotek B1/B1z s integrovaným RS485 není na krabičce popis zapojení pinů tohoto konektoru. Zapojení je následující:

Řešení problému: EtherCfg nenajde FBs-CBE připojený do stejné LAN

Program EhterCfg pro konfiguraci za určitých podmínek nenalezne ethernetové moduly (FBs-CBE, FBs-CBEH, FBs-CM55E, …). Nejčastější důvody jsou následující:

 • Vaše PC má více síťových karet … Rešení: nechte povolenou pouze jednu síťovou kartu a to tu, která míří do stejné LAN jako máte FBs-CBE. Dočasně zakažte ostatní.
 • Paraniodní switch … nějteré switche lze nastavit tak, že nepropouštějí IP provoz z jiného rozsahu, než který je povolený. Například pokud vaše síť má například 10.0.0.xxx a default nastavení FBs-CBE je 192.168.1.xxx. Řešení: postavte si malou síť s jiným routerm na konfiguraci FBs-CBE.

 

Řízení DC motorů

Pro řízení DC motorů do 24 V, 6 A prodáváme výrobek S-HBRIDGE. Napájí se z 12V nebo 24V DC a jeho má dva vstupy:

 • PWM … řízení rychlosti motoru, PWM 1 kHz
 • DIR … řízení směru motoru

Bluetooth pro PLC FATEK

 1. Do zapnutého PLC vložte B2C.
 2. Ihned po vložení začne rychle blikat modrá LED a zároveň krátce zelená LED (cca 2x za vteřinu). Po několika bliknutích zelené LED nakonec blikne 1x i červená LED. Po chvíli začne modrá LED blikat pomalu (cca 1x za 3 vteřiny) a červená i zelená LED jsou zhasnuté. Toto je běžná startovací sekvence a znamená, že B2C se spojilo s PLC. Kdyby se nerozsvítila žádná LED, tak nejde napájení z Portu0 do B2C. Kdyby neblikla červená LED, tak PLC neodpovídá na příkazy z B2C a je asi vadný Port0.
 3. Pokud PC nemá integrované Bluetooth, tak jej vložte a nainstalujte ovladače (je-li to třeba).
 4. Rozbalte ikonky u hodin a klikněte na Bluetooth ikonu 2x myší.
 5. Otevře se okno Bluetooth
 6. Klikněte na zařízení B2C_xxxx .
 7. Klikněte na tlačítko „Spárovat“. Po chvíli se objeví dotaz na heslo.
 8. Zadejte „5678“ a dejte další.
 9. Po chvíli bude zařízení připojeno.
 10. Nyní ve stejném okně klikněte na „Další nastavení pro Bluetooth“
 11. Vyberte záložku „Porty COM“
 12. Zde mohou být 0, 1 nebo 2 COM porty. Zapamatujte se COMx v řádce s „Odchozí“ a „B2C_xxx ‘Dev B’“. Zde je tom COM12.
 13. Pokud na této záložce nevidíte žádný port, tak použijte tlačítko „Přidat …“, vyberte „Odchozí“, vyberte zařízení „B2C_xxxx“, vyberte „Dev B“ a klikněte na „OK“.
 14. Dejte „OK“ a okno „Nastavení rozhraní Bluetooth“ ze zavře.
 15. Modrá LED na B2C stále bliká pomalu.
 16. Spusťte WinProladder
 17. Menu „PLC“ – „Připojit“ (F12)
 18. Zvolte „Ne“
 19. Vyberte Název připojení: „RS232“ a kliněte na tlačítko „Upravit“
 20. Vyberte správný po COM port  (Číslo portu) a nastavte ostatní parametry dle obrázku v předchozím bodě. Klikněte na „OK“.
 21. Klikněte na OK.
 22. WinProllader se začne připojovat k PLC. Během připojování (které může trvat i 60 vteřin) bliká rychle modrá LED a červená a zelená LED blikají v rytmu komunikace. Vyčkejte na otevření okna „PLC Status“
 23. Klikněte na „OK“

 
Kritické body:

 • Nepoužívejte autodetekci sériových portů během připojování v programu WinProllader. Vede to k zaseknutí Bluetooth modulu.
 • Někdy se PC spáruje s Bluetooth modulem B2C, ale nevytvoří se COM port. Potom je nutné jej přidat ručně.¨
 • Heslo pro spárování s B2C je „5678“ .