Nastavení FBs-1LC

Tento modul umožňuje připojit snímač jednoho vážícího zařízení. Výstupní naměřená hodnota má rozlišení 16 bitů včetně znaménka.

Modul se připojuje podle následujícího schématu:

Nastavení modulu v PLC

Nastavení FBs-1LC se vyvolá ve WinproLadderu volbou Project -> IO Configuration.  Ve zobrazeném nastavovacím okně se zvolí položka LC Configuration.

Zde se nastavuje:

·         Tabulka konfiguračních registrů (zde R100 až R104). Tyto registry obsahují konfiguraci modulu a měly by být uloženy v retentive registrech aby se konfigurace neztratila při vypnutí zařízení.

·         Tabulka čtecích a kontrolních registrů (zde R0 až R15). Tyto registry obsahují mimo jiné kalibrační údaje a tak by také měly být uloženy v retentive registrech.

·         Tabulka pracovních registrů (zde D0 až D8). Toto jsou pracovní registry využívané pro výpočty související s měřením.

·         Dále se zde nastuje citlivost modulu, vzorkovací rychlost měření a průměrování měřených hodnot.

Po nastavení by měl stav odpovídat následujícímu obrázku:

·         R0 – Změřená kalibrovaná hodnota. 32768 protože modul není ještě zkalibrován

·         R1- Výstupní (RAW) hodnota převodníku

·         R5 – Má nastaven bit 1 – překročení rozsahu

Kalibrace nuly

Pro kalibraci nuly nastavíme v registru R3 bit 0 (hodnota 1)

·         R1- Výstupní (RAW) hodnota převodníku obsahuje hodnotu 0.

Kalibrace váhy

·         Nejprve nastavíme do registru R3 hodnotu 0. Tím se zruší kalibrace nuly.

·         Potom zatížíme váhu kalibračním závažím.

·         Do registru R2 zapíšeme váhu kalibračního závaží (maximálně 32767).

·         V registru R3 nastavíme bit 1 (hodnota 2).

·         Registr R0 obsahuje hodnotu 1000 (interpretace zda se jedná 10,100 nebo 1000 kg závisí na naší volbě).

·         Registr R1 obsahuje 604 což je RAW hodnota s odečteným nulováním.

·         Pro ukončení kalibrace nastavíme registr R3 na nulu. Modul je tím připraven k měření.

Automatické nulování

Pokud dochází k driftování kolem nulové hodnoty můžeme využít automatické nulování.

Váha při nulové zátěži může ukazovat nenulovou hmotnost:

Do registru R4 nastavíme hodnotu pro automatické nulování:

·         Pokud je změřená hodnota menší než hodnota registru R4 provede se automatické nulování a modul vrací hodnotu 0.

·         Automatické nulování se vypne zápisem 0 do registru R4.

Provozní nulování

Uvedený postup nulování se nehodí pro provozní nulování, protože při nulování může dojde ke změně rozdílu mezi nulovou a kalibrační váhou. Tím pádem se muže změnit rozsah váhy a je potřeba provést i kalibraci závažím.

Provozní nulování a funkci tara je proto vhodnější zajistit přepočtem pomocí programu v PLC.

Další informace

Další informace osahuje manuál k modulu:
https://www.seapraha.cz/wp-content/uploads/2017/09/FBs_1LC_Manual_en.pdf

 

Comments are closed.