Pokročilé použití panelu FBs-BDAP

Panel BDAP je rozšiřující deska osaditelná přímo na hlavní jednotku automatu. Slouží především k nastavení a zobrazení registrů a hodin včetně kalendáře, umožňuje spustit a zastavit program a změnit adresu automatu. Mimoto umožňuje definovat oblast registrů R a bitů M jako uživatelské parametry programu a pak je monitorovat a nastavovat. Právě použití této funkce bude předvedeno v tomto příkladu.

Program v automatu je jednoduchý příklad posuvného registru s nastavitelným směrem, délkou a periodou posuvu, který rotuje jednu jedničku. Na výstupech se tedy jeví jako jedno běžící světlo. Nastavuje se perioda posuvu R1002, délka registru R1003 a směr M1000. Jako stavová informace je zobrazován počet přetečení při posunu vlevo R1000 a vpravo R1001.

Program je určen pro libovolný typ automatu. Na automatu s menším počtem výstupů, než je nastavená délka posuvného registru, je možné posuv sledovat pomocí předdefinované StatusPage0 ve Winproladderu.

Pro ovládání pomocí panelu BDAP je definován jeden M parametr P0 (M1000) a čtyři R parametry P0 – P3 (R1000 – R1003), přičemž první dva jsou stavové jen pro čtení. Hesla v tomto případě nejsou použita. Do konfiguračních registrů pro BDAP je tedy potřeba nahrát následující hodnoty.

 

Cfg. registr hodnota význam
 D3980  0  heslo operátora
 D3981  0  heslo administrátora
 D3982  2  počet R parametrů jen pro čtení
 D3983  4  celkový počet R parametrů
 D3984  1000  adresa prvního R parametru
 D3985  1  počet M parametrů
 D3986  1000  adresa prvního M parametru

 

Nastavení hodnot do konfiguračních registrů se provede na začátku programu v sítích N3 – N10. Jsou to prosté instrukce zápisu MOV. Jsou podmíněné speciálním bitem M1924, který je v log. 1 jeden programový cyklus po startu a pak je již stále v log. 0. Je určen právě k inicializaci různým proměnných po startu programuV následující sítích N14 – N18 inicializují parametry a stavy programu. Perioda posuvu se nastaví na 0.5 sekundy, délka registru na 4 bity a vynulují se počítadla přetečení posuvného registru..


V sítích N22 – N24 je realizováno omezení délky periody sunutí posuvného registru R1002 na hodnoty 0.2 – 2 sekundy, tj. hodnoty 20 – 200. V síti instrukce ZNCMP porovná obsah R1002 s oběma mezemi a nastaví pracovní bity M98 a M99 podle výsledku operace. Je-li R1002 větší než 200, v síti N23 se opraví na 200 a  je-li menší než 20, v síti N24 se opraví právě na 20.

Stejným způsobem se v sítích N26 – N28 omezí délka posuvného registru R1003 na hodnoty v intervalu 4 až 15 včetně.

V síti N32 je realizován zdroj pulsů pro posuvný registr s proměnnou periodou. Setinový časovač T0 je uvolněn negací svého výstupu, tj. v případě, že jeho časovací registr je menší než komparační registr v tomto případě R1002. Když časovač dočasuje do hodnoty R1002, nastaví se jeho výstupní bit T0 na log. 1. To v příštím programovém cyklu způsobí nepovolení instrukce časovače T0 a tím dojde vynulování časovacího registru i výstupního bitu T0. V dalším programovém cyklu už je časovač zase povolen a začne časovat znovu do hodnoty R1002. Výsledkem jsou tedy pulsy na výstupním bitu T0 o délce jednoho programového cyklu s periodou R1002.

Je-li nastaven bit směru posuvu  M1000, vykonává se síť N36, která při vzestupné hraně pulsu T0 posune posuvný registr vlevo. V prvním řádku je instrukce rotace, která posune přesněji orotuje registr R0 o jednu pozici vlevo. V druhém řádku se do pracovního bitu M99 přečte z registru R0 bit z pozice dané obsahem R1003 (délka posuvného registru). Jestliže je roven log. 1, znamená to, že bylo dosaženo konce posuvného registru a v dalším řádku se R0 naplní jedničkou. Je tím ošetřeno přetečení z posledního bitu posuvného registru do bitu prvního. Na posledním řádku se při tomto přetečení, inkrementuje hodnota počítadla přetečení vlevo R1000.

Podobně je realizován posuv registru vpravo v síti N40. Ta se spustí při vzestupné hraně pulsu T0 v případě, je-li směr posuvu M1000 v log.0. V prvním řádku je instrukce rotace, která orotuje R0 o jednu pozici vpravo a vysunutý bit uloží do pracovního M99. Je-li vysunuta log. 1, provede se podtečení, tj. zápis této vysunuté log. 1 na pozici danou R1003 minus 1. To je realizováno v následujících třech řádcích. Nejdříve se pro jistotu vynuluje R0 (má být již nulový), po té se vypočte pozice jedničkového bitu zapisovaného do R0 (R1003 – 1) a nakonec se jedničkový bit do R0 zapíše. Poslední řádek podmíněný podtečením tedy bitem M99 jen inkrementuje počítadlo podtečení při posuvu vpravo.

Sítě N44 a N45 zajistí, že při ztrátě posouvané log. 1 (běžícího světla) se posuvný registr naplní hodnotou 1. To by se mohlo stát při vynulování registru R0 zvenčí a také při prvním spuštění programu. Tyto sítě tedy také nahradí inicializaci R0 po startu.

V poslední síti N49 se přepíše obsah posuvného registru R0 na výstupy WY0.

V projektu je předdefinována stránka  StatusPage0 obsahující použité registry. Lze na ní nastavovat parametry a sledovat funkci posuvného registru. To se hodí zvláště v případě, že je použit automat s menším počtem výstupů, než je nastavená délka posuvného registru.

Po zapnutí automatu řady MA jsou na panelu BDAP běžící nuly v případě modelu MC pak datum a čas. Stiskem šipky vpravo lze vstoupit do režimu uživatelských parametrů. Na displeji se rozbliká R a svítí M. Dalšími stisky pravé šipky lze vybrat blikající písmeno, které reprezentuje typ parametrů, se kterými se bude dále pracovat. Výběr se potvrdí stiskem tlačítka OK. Zůstane svítit jen písmeno vybraného typu parametru a v levém dolním rohu je „P000“ s jednou blikající číslicí, které indikuje výběr čísla parametru. Tlačítky + a – lze blikající pozici editovat, šipkami vlevo a vpravo lze vybrat editovanou pozici. Tlačítkem OK se potvrdí zobrazení vybraného parametru. V tomto okamžiku nic nebliká a na displeji se zobrazuje obsah vybraného parametru. Šipkou vpravo lze měnit formát zobrazení (dekadicky, hexadecimálně a dekadicky se znaménkem). Šipkou vlevo lze přepínat mezi zobrazením word nebo double word. To platí samozřejmě jen pro parametry typu R. Tlačítky + a – lze listovat nahoru a dolů všemi parametry. Stiskem OK lze zahájit editaci vybraného parametru s povoleným zápisem. U stavových parametrů určených jen pro čtení to samozřejmě není možné. Editace hodnoty se provádí stejně jako u výše popsaného výběru zobrazeného parametru, tj. + a – editace blikající pozice a šipky výběr pozice. Editace se ukončí stiskem OK. Návrat zpět na vyšší úrovně ovládání panelu lze pomocí tlačítka ESC.

Podrobný popis ovládání panelu BDAP je uveden v manuálu BDAP_eng.pdf.
V následující tabulce jsou shrnuty uživatelské parametry a jejich význam.

typ parametr zápis registr význam
 R  P0  RO  R1000  počítadlo přetečení
 R  P1  RO  R1001  počítadlo podtečení
 R  P2  RW  R1002  perioda posuvu
 R  P3  RW  R1003  délka posuvného registru
 M  P0  RW  M1000  směr posuvu

Příloha:  priklad_bdap

Comments are closed.